Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Roszczenie regresowe

Zakres tematyczny:

Roszczenie regresowe - co to jest:

Roszczenie regresowe uregulowane jest w art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jest to uprawnienie do żądanie przez Zakład Ubezpieczeń lub UFG zwrotu wypłaconego świadczenia od kierującego pojazdem który spowodował szkodę jeżeli zajdzie jeden z przewidzianych w ustawie przypadków

Art. 43. [Regres zakładu ubezpieczeń]
Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:
1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
4) zbiegł z miejsca zdarzenia.

Podstawy regresowe:

Ustawa wymienia następujące przypadki podstaw regresowych:

 • Umyślne wyrządzenie szkody
 • Wyrządzenie szkody w stanie po użyciu alkoholu
 • Wyrządzenie szkody w stanie nietrzeżwości
 • Wyrządzenie szkody po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych
 • Wyrządzenie szkody pojazdem w którego posiadanie sprawca wszedł w wyniku popełnienia przestępstwa
 • Wyrządzenie szkody pojazdem mimo braku uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym - tu ustawa wprowadza wyłączenia
 • Wyrządzenie szkody i ucieczka z miejsca zdarzenia
Podstawy regresowe a wypłata odszkodowania

Nawet jeżeli zajdą podstawy regresowe, nie oznacza to że Zakład Ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania poszkodowanym (bezpośrednio lub pośrednio). Prawo Ubezpieczeń otacza tu szczególną ochroną poszkodowanych, Zakład Ubezpieczeń bierze na siebie ciężar wypłaty świadczeń a dopiero po ich realizacji ma prawo dochodzić zwrotu od sprawcy który spowodował szkodę. Wypłata świadczeń jest więc przesłanką konieczną roszczenia zwrotnego.

Roszczenie regresowe przeciwo bliskim sprawcy który zmarł:

Bardzo często bliscy sprawcy który spowodował wypadek np. po alkoholu (lub w innej podstawie regresowej) i zmarł w wyniku tego wypadku boją się że zobowiązanie do zwrotu zrealizowanych świadczeń przejdzie na nich w drodze dziedziczenia. Podobnie zakładają bliscy osoby zmarłej która była pasażerem w aucie prowadzonym przez pijanego sprawcę, że jeżeli wystąpią i uzyskają odszkodowanie to będzie je musiała zwracać rodzina zmarłego sprawcy. Jest to błędne przekonanie ponieważ problem ten Sąd Najwyższy rozstrzygnął w swoim orzecznictwie stwierdzając że jezeli roszczenie regresowe powstało po śmierci sprawcy, to dochodzenie realizacji od jego spadkobierców jest nieskuteczne.

Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 listopada 2012 r. III CZP 61/2012r.

Zakład ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę wyrządzoną przez kierującego pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, nie może dochodzić od jego spadkobierców roszczenia zwrotnego przewidzianego w art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1152 ze zm.), jeżeli wypłata odszkodowania nastąpiła po śmierci kierującego pojazdem.

Z najważniejszych kwestii z wskazanego orzeczenia należy wymienić poglądy następujące:

 • Śmierć sprawcy przed wypłatą odszkodowań uniemożliwia dochodzenie roszczeń regresowych od jego bliskich.
 • Roszczenie regresowe powstaje i staje się wymagalne nie z chwilą zdarzenia a z chwilą wypłaty odszkodowań z przedmiotowego zdarzenia.
 • Spadkobiercy nie ponoszą odpowiedzialności za sprawce zdarzenia jeżeli zmarł on w wypadku który spowodował.
Przedawnienie roszczenia zwrotnego zakładu ubezpieczeń:

W myśl przepisów kodeksu cywilnego bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 k.c.). W przypadku roszczenia regresowego jego wymagalność zachodzi z chwilą wypłacenia poszkodowanemu należnego odszkodowania. Zgodnie z dominującym orzecznictwem termin przedawnienia roszczenia regresowego wynosi trzy lata.

PAMIĘTAJ - BARDZO WAŻNE:

 • Zakład Ubezpieczeń w pewnych ustawowo określonych sytuacjach może żądać zwrotu wypłaconych świadczeń od sprawcy szkody.
 • Mimo zajścia podstaw regresowych Zakład Ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie.
 • Jeżeli sprawca zmarł przed wypłatą odszkodowania jego bliscy nie ponoszą odpowiedzialności za regres ubezpieczyciela.
 • Roszczenie regresowe przedawnia się w terminie 3 letnim.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna