Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

1 045 000 odszkodowania lublin, radca prawny, adwokat.

1 045 000 zl odszkodowania!

Nasze sprawy

Rodzaj szkody

Odszkodowania Lublin, odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym.

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

1 045 000 zł, słownie jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Syn, Ojciec, Teść

Odpowiedzialność:

PZU

Czas trwania sprawy:

24 miesiące

Opis zdarzenia:

Odszkodowania powypadkowe, wypadek drogowy:

W 1999r w okolicy Zamościa doszło do wypadku komunikacyjnego w którym zginęły trzy osoby. Kierująca pojazdem osobowym podczas trudnych warunków dorogowych straciła panowanie nad pojazdem i doprowadziła do zderzenia z pojazdem Ciężarowym jadącym z naprzeciwka.

Zarówno kierująca jak i jej dwoje pasażerów zgineli, a jedna osoba została ranna.

Sprawa karna z art. 177 Kodeksu Karnego (wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym) została umorzona z powodu śmierci sprawcy.


Art. 177. [Spowodowanie wypadku komunikacyjnego]

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.


Najciekawsze kwestie prawne:

Odszkodowania Radca Prawny Lublin:

Poszkodowani kilka miesięcy po wypadku postanowili wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego (posiadacza pojazdu mechanicznego). W tym tragicznym wypadku nasz małoletni klient stracił rodziców, miał wówczas 2 lata.

Około pół roku po wypadku opiekun prawny małoletniego zlecił prowadzenie sprawy o odszkodowanie po wypadku lokalnej Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Sprawa została zakończona ugodą w 2000r na kwotę 50 000,00zł odszkodowania za śmierć rodziców.

Nie można powiedzieć, by decyzja adwokatów i radców prawnych co do ugody w sprawie dziecka o odszkodowania komunikacyjne była bezsprzecznie błędna.

Trzeba pamiętać że w 2000r były całkiem inne realia spraw odszkodowawczych, nie było zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z art. 446 KC. Praktyka wówczas nie uznawała roszczenia z art. 448 KC. Odszkodowania za znczne pogorszenie sytuacji życiowej były sporo niższe, niższe były zarobki, średnia krajowa, zmarli byli młodymi ludżmi, a sytuacja gospodarcza w kraju, na rynku pracy, była trudna. Sądy w sprawach z OC sprawcy nie zasądzały takich kwot odszkodowań jak obecnie.


Odszkodowania - zgłoszenie szkody Radca Prawny:

W 2013 r poszkodowani zlecili prowadzenie sprawy o odszkodowanie Radcom Prawnym i Adwokatom naszej Kancelarii z Lublina. Zlecenie prowadzenie sprawy było poprzedzone kilkoma spotkaniami w ramach tzw. darmowych porad prawnych w sprawach odszkodowań.

Darmowe porady prawne były oczywiście udzielane przez adwokata i radcę prawnego. Podczas bezpłatnych porad prawnych i konsultacji nasi klienci dowiedzieli się, że ich sprawa o odszkodowanie nie jest przedawniona mimo upływu 14 lat od dnia wypadku drogowego w którym stracili bliskiej im osoby, że w podobnej sprawie małoletni uzyskał 500 000zł za śmierć rodziców.

Radca prawny specjalizujący się w odszkodowaniach przekonał poszkodowanych, że zawarta ugoda w sprawie odszkodowania nie zamyka drogi do dochodzenia zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (krzywda z powodu śmierci członka rodziny) ani dalszego odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Po zgłoszeniu szkody z odszkodowania komunikacyjnego przez Radcę Prawnego PZU S.A. odmówił wypłaty powodom jakichkolwiek świadczeń, uzasadniając swoją decyzję nie uznawaniem roszczeń z art. 448 KC w zw. z art. 24 §1 KC.

Ponadto w stosunku do małoletniego powoda pozwany powoływał się na zawartą w imieniu małoletniego ugodę z 28 grudnia 1999r na mocy której wypłacił pozwanemu małoletniemu 50.000zł. Podkreślano, że ugoda została zawarta przy udziale profesjonalnych pełnomocników w osobach Adwokata, Radcy Prawnego.

Radcy Prawnemu udało się przekonać poszkodowanych, że taka decyzja nie powinna ich zniechecać i trzeba wystąpić na drogę sądową z pozwem o odszkdodowanie przeciwko PZU S.A. że ta decyzja może zapewnić małoletniemu bezpieczny finansowo start w dorosłość.


Adwokat Odszkodowania Zamość:

Radca Prawny od odszkodowań po analizie sprawy i dokumentu ugody stwierdził, że w Sądzie bez problemu uda się unieważnić ugodę w sprawie odszkodowania zawartą 15 lat wcześniej. Sprawa o odszkodowanie z uwagi na miejsce zdarzenia i miejsce zamieszkania poszkodowanych podlegała pod właściwość Apelacji Lubelskiej. Z uwagi na siedzibę Ubezpieczyciela PZU S.A. pod właściwość SO w Warszawie.

Z uwagi na wyrok w podobnej sprawie zdecydowaliśmy się wnieść sprawę do SO w Lublinie (Apelacja Lubelska - to sądy Okręgowe w Zamościu, Lublinie, Siedlcach, Radomiu).

W toku sprawy przed Sądem Okręgowym w Lublinie i Sądem Apelacyjnym w Lublinie doprowadziliśmy do jej bezwzględnej nieważności. Powołaliśmy się na brak zgody sądu rodzinnego na dokonanie przez opiekuna prawnego czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności dotyczących majątku małoletniego (zawarcie w imieniu małoletniego ugody wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń na przyszłość).


Odszkodowania Lublin, Zamość, Radom, Siedlce sprawa sądowa:

Sąd Okręgowy w Lublinie w uzasadnieniu podkreślił, że zgodnie z tym co udowodniliśmy krzywda małoletniego powoda na skutek śmierci rodziców w wypadku drogowym jest ogromna i wymaga odpowiednio wysokiej rekompensaty.

Sąd przyznał małoletniemu kwotę 500 000zł zadośćuczynienia za naruszone dobra osobiste na które powoływaliśmy się w pozwie. Chodziło o dobra takie jak rodzina i więzi rodzinne, które są dobrami szczególnie chronionymi a zwłaszcza przez Konstytucje i od dawna uznanymi w doktrynie mimo braku uwzględnienia w art. 23 KC. Na co nie trafnie powoływał się pozwany. Dodatkowo Sąd zasądził dla małoletniego kolejne 150 000zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Mimo iż pozwany wniósł apelację z wartością przedmiotu zaskarżenia 480.000zł apelacja ta okazała się bezzasadna, zgodnie z naszymi przewidywaniami.Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Syn

500 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli stratę obojga rodziców.

200 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

150 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 850 000 zł

Teść, Ojczym

100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

50 000 zł odszkodowania łącznie.

45 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 195 000 zł

Uwagi

Odszkodowania Lublin Radca Prawny:

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego, specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań po wypadkach drogowych. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych (z OC sprawcy wypadku) to główna specjalizacja naszej Kancelarii. Świadczymy pomoc prawną poszkodowanym w wypadkach, zarówno tym, którzy stracili w wypadku bliską osobę, jak i tym, którzy doznali w wypadku obrażeń ciała.


Dochodzenie odszkodowań pomoc Radcy Prawnego i Adwokata:

W ramach oferowanej pomocy prawnej pomagamy uzyskać odszkodowanie po wypadku, ale również reprezentujemy poszkodowanych w sprawach karnych przeciwko sprawcom wypadków drogowych.

Poszkodowani w przypadku współpracy z naszą Kancelarią zawsze mają zapewnione wsparcie Adwokata lub Radcy Prawnego, na każdym etapie postępowania.

Radcy Prawni i Adwokaci reprezentujący naszych klientów, posiadają bardzo duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i w sprawach karnych z wypadków drogowych.

Nie jesteśmy pośrednikiem - tzw. Firmą Odszkodowawczą, od początku poszkodowanych bezpośrednio reprezentuje Radca Prawny lub Adwokat od odszkodowań.


Odszkodowania z OC sprawcy, sprawa sądowa:

W sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku pozwanym najczęściej jest Firma Ubezpieczeniowa (rzadziej sprawca szkody) - do niej bezpośrednio występuje się o odszkodowanie.

Firmy Ubezpieczeniowe mają stałe zespoły Adwokatów, Radców Prawnych, Aplikantów wyspecjalizowanych w sprawach o odszkodowanie na drodze sądowej, ponadto mają znaczną przewagę finansową nad poszkodowanymi w wypadkach.

Poszkodowani z pomocą Radcy Prawnego od odszkodowań (specjalizacja) zwiększają swoje szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania po wypadku drogowym.

Radca Prawny od odszkodowań wie jakie okoliczności faktyczne są istotne dla uzyskania wysokiego odszkodowania, zna procedury sądowe, wie o jaie kwoty w danym sądzie wystąpić, jak przygotować klientów do spraw sądowych. Pomoc Radcy Prawnego w sprawie o odszkodowanie to ogromna korzyść dla poszkodowanych.


Radca Prawny odszkodowania komunikacyjne:

Dobry radca prawny stale zajmujący się odszkodowaniami dokona dokładnej analizy twojej sytuacji prawnej, która pozwoli podjąć odpowiedzialną decyzję co do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

W powyżej opisywanej sprawie o odszkodowanie po śmierci rodziców w wypadku drogowym, aż trzy Kancelarie Odszkodowawcze stwierdziły, ,,że nic już więcej nie da się zrobić, bo jest zawarta ugoda,,.


Odszkodowania apelacja Lubelska, darmowe porady prawne:

Sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych Radcy Prawni i Adwokaci naszej Kancelarii prowadzą w całej Polsce. Bezpłatnie dojeżdżamy do klientów w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy.

Przykładowo w 2022r przyjeliśmy do prowadzenia sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy z okolic: Łodzi, Kutna, Płocka, Białegostoku, Łomży, Gdańska, Warszawy, Tarnobrzega, Lublina, Siedlec, Katowic, Zamościa, Radomia i Sochaczewa. Rocznie prowadzimy do 20 spraw o odszkodowanie powypadkowe (liczba rodzin lub spraw uszczerbkowych).

W sprawach o odszkodowanie z wypadków drogowych oferujemy darmowe porady prawne, bezpłatne konsultacje Radców Prawnych i Adwokatów. Darmowe porady prawne mają na celu podjęcie świadomej decyzji co do prowadzenia sprawy odszkodowawczej po śmierci bliskiej osoby lub sprawy o odszkodowanie za urazy ciała. Wielokrotnie prowadziliśmy sprawy o odszkodowanie na obszarze apelacji Lubelskiej - Zamość, Lublin, Radom, Siedlce (miasta i ich okolice).

R. Pr. Sławomir Morlewski

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna