Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Odszkodowanie za ciężki uszczerbek na zdrowiu, porażenie dwukończynowe, porażenie czterokończynowe, niedowład, stan wegetatywny.

Zakres tematyczny:

•Odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym, uszkodzenia mózgu, przerwanie rdzenia kręgowego, paraliże, porażenia, niedowłady, stan wegetatywny, afazje i stan minimalnej świadomości.

•Darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego, Radca Prawny, Adwokat.

•Ochrona ubezpieczeniowa poszkodowanego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej z Ubezpieczycielem.

•Kryteria oceny krzywdy, podstawa zasądzenia odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu utraty zdrowia, uszczerbku na zdrowiu.

•Przykładowe sprawy o odszkodowanie, z najwyższymi zasądzeniami zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu utraty zdrowia.

•Kwoty odszkodowań z OC sprawcy, zasądzane za najcięższe obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym.

•Postawa Ubezpieczycieli w najcięższych przypadkach, zaniżone odszkodowania, zadośćuczynienia, renty.1.Odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym, uszkodzenia mózgu, przerwanie rdzenia kręgowego, paraliże, porażenia, niedowłady, stan wegetatywny, afazje i stan minimalnej świadomości.

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego. Nasza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów ma jedną specjalizację, świadczy pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych w celu uzyskania wysokiego odszkodowania.

Nie prowadzimy innych spraw niż sprawy o odszkodowanie z OC oraz sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków drogowych. Wyjątkowo prowadzimy sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku przy pracy, wypadku w gospodarstwie rolnym, czy wypadków na terenie zarządcy.

Dla poszkodowanych w wypadkach drogowych nasza Kancelaria przewiduje darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy. Bezpłatnych porad prawnych udziela zawsze doświadczony Radca Prawny lub Adwokat.

W sprawach o odszkodowanie pomagamy poszkodowanym, którzy stracili w wypadku drogowym bliską osobę lub poszkodowanym, którzy w wyniku wypadku drogowego doznali ciężkich obrażeń ciała – przykładowo, zostali sparaliżowani, doznali poważnych uszkodzeń głowy, mózgu, doznali licznych złamań, nogi, ręki, miednicy, żeber, itp.

W sprawie o odszkodowanie porady są bezpłatne, w poważniejszych szkodach (śmierć bliskiej osoby, ciężki uszczerbek) możliwe są bezpłatne konsultacje w miejscu zamieszkania poszkodowanego lub w siedzibie Kancelarii w Warszawie.2. Ochrona ubezpieczeniowa poszkodowanych w wypadkach drogowych, którzy doznali najcięższych obrażeń ciała:

Kodeks Cywilny przewiduje (art. 444 i 445 KC), że w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Dodatkowo w takim przypadku sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

W sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego najwyższe świadczenia odszkodowawcze zasądzają Sądy właśnie w sprawach z ciężkich uszczerbków na zdrowiu.

W tego typu sprawach mają miejsce zasądzenia bardzo wysokich rent nawet 15.000-30.000zł miesięcznie, zwroty ogromnych kosztów leczenia i rehabilitacji, koszty opieki, przystosowania miejsc zamieszkania, zakupu pojazdów, sprzętu medycznego itp. Zadośćuczynienia w najcięższych przypadkach wahają się od 800.000zł do nawet 2.000.000zł.

Tego typu sprawy najlepiej prowadzić z pomocą profesjonalnego pełnomocnika w osobie Radcy Prawnego lub Adwokata, doświadczonych w procesach o bardzo wysokie odszkodowania z OC sprawcy, przeciwko Ubezpieczycielom.

W świetle art. 35 i art. 36 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.

Podstawy do zasądzenia bardzo wysokich świadczeń odszkodowawczych daje też suma gwarancyjna ubezpieczenia OC sprawcy wypadku, która aktualnie wynosi – 5 210 000 euro, co przy obecnym kursie, maj 2023r., wynosi = około 23 600 000zł.


3. Kryteria oceny krzywdy, podstawa zasądzenia odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu utraty zdrowia, uszczerbku na zdrowiu.

W niniejszym opracowaniu skupimy się na sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy, gdzie podstawą były następujące obrażenia ciała:

-poważne uszkodzenia mózgu, powodujące utratę czy znaczne ograniczenia świadomości, komunikacji, utratę kontaktu z otoczeniem,

-przerwanie rdzenia kręgowego powodujące paraliże, niedowłady, porażenia czterokończynowe, dwukończynowe,

-stany wegetatywne, nie rokujące znacznej poprawy,

-znaczny stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,

-zdanie na znaczny zakres opieki i pomocy innych osób.

Miarkując wysokość zadośćuczynienia w najpoważniejszych uszczerbkach Sądy biorą pod uwagę następujące okoliczności sprawy:

-nieodwracalność następstw, brak rokowań poprawy stanu,

-brak kontaktu poszkodowanego z otoczeniem,

-zdanie na opiekę innych osób,

-stałą konieczność rehabilitacji, by nie pogorszyć stanu organizmu,

-ryzyko występowania powikłań z dotychczasowych obrażeń ciała,

-wiek poszkodowanego,

-dotychczasową aktywność życiową,

-stopień uszczerbku,

-opinie biegłych z zakresu neurologii, ortopedii, neurochirurgii, medycyny sądowej, rekonstrukcji wypadków drogowych,

-stopień cierpienia i bólu poszkodowanego,

-rodzaj, charakter, długotrwałość cierpień fizycznych i ujemnych doznań psychicznych ich intensywność,

-utrata perspektyw na przyszłość, towarzyszące temu poczucie bezradności powodowane koniecznością korzystania z opieki innych osób oraz poczucie nieprzydatności społecznej.

-utrata możliwości realizowania zamierzonych celów, czerpania przyjemności z życia dotyka szczególnie człowieka młodego, który doznał utraty zdrowia będąc w pełni sił, zanim jeszcze osiągnął dorosłość,

-niemożność posiadania rodziny, realizacji celów życiowych,

Odnośnie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bogata judykatura dostarcza następujących kryteriów, jakimi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia:

-wiek poszkodowanego,

-rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń,

-stopień i rodzaj cierpień fizycznych i psychicznych,

-intensywność (natężenie, nasilenie) i czas trwania tych cierpień, ewentualnie stopień kalectwa,

-nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia - kalectwo, oszpecenie (wyrok SN z dnia 23 kwietnia 1969 r., I PR 23/69, niepubl.; wyrok SN z dnia 4 października 1967 r., II PR 338/67, LEX nr 13946),

-skutki uszczerbku w zdrowiu na przyszłość (np. niemożność wykonywania ulubionego zawodu, uprawiania sportów, pracy artystycznej, rozwijania swoich zainteresowań i pasji, zawarcia związku małżeńskiego, posiadania dzieci, utrata kontaktów towarzyskich, utrata możliwości chodzenia do teatru, kina, wyjazdu na wycieczki),

-rodzaj dotychczas wykonywanej pracy przez poszkodowanego, który powoduje niemożność dalszego jej kontynuowania,

-szanse na przyszłość, związane np. z możliwością kontynuowania nauki, z wykonywaniem wyuczonego zawodu, życiem osobistym,

-poczucie nieprzydatności społecznej i bezradność życiowa powstałe na skutek zdarzenia, wywołującego obrażenia ciała,

-konieczność korzystania ze wsparcia innych, w tym najbliższych, przy prostych czynnościach życia codziennego - oraz szereg innych czynników podobnej natury do wyżej wskazanych (wyrok SN z dnia 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, LEX nr 369691; wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., IV CSK 243/08, LEX nr 590267; wyrok SN z dnia 4 lutego 2008 r., III KK 349/07, Biul. PK 2008, nr 4, s. 7; wyrok SN z dnia 12 kwietnia 1972 r., II CR 57/72, OSNCP 1972, Nr 10, poz. 183; wyrok SN z dnia 17 września 2010 r., II CSK 94/10, niepubl.; wyrok SN z dnia 29 września 2004 r., II CK 531/03, LEX nr 137577; wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 605/00, LEX nr 484718),

-pozbawienie możliwości osobistego wychowywania dzieci i zajmowania się gospodarstwem domowym (wyrok SN z dnia 18 kwietnia 2002 r., II CKN 605/00, LEX nr 484718),

-aktualne warunki oraz stopa życiowa społeczeństwa kraju, w którym mieszka poszkodowany - a najbliższym punktem odniesienia powinien być poziom życia osoby, której przysługuje zadośćuczynienie, gdyż jej stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie (wyrok SN z dnia 29 maja 2008 r., II CSK 78/08, LEX nr 420389; wyrok SN z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, OSP 2010, z. 5, poz. 47; wyrok SN z dnia 4 lutego 2008 r., III KK 349/07, Biul. PK 2008, nr 4, s. 7),

-konieczność przedstawiania przez sumę zadośćuczynienia odczuwalnej wartości ekonomicznej, przynoszącą poszkodowanemu równowagę emocjonalną, naruszoną przez doznane cierpienia psychiczne - niebędącej jednakże wartością nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, co wynika z kompensacyjnego charakteru zadośćuczynienia (wyrok SN z dnia 4 lutego 2008 r., III KK 349/07, Biul. PK 2008, nr 4, s. 7; wyrok SN z dnia 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, LEX nr 461725),

-wynikające z uszkodzenia ciała ograniczenie wydolności pracy i utrudnienia w jej wykonywaniu, a niestanowiące podstawy do przyznania renty inwalidzkiej czy uzupełniającej (wyrok SN z dnia 4 czerwca 1968 r., I PR 175/68, OSNCP 1969, Nr 2, poz. 37),

-utrata zdolności do pracy zarobkowej, - jeśli łączy się z poczuciem krzywdy spowodowanej niemożnością wykonywania wybranego i wyuczonego zawodu (a nie sama utrata zarobków - gdyż ona znajduje rekompensatę w należnej na podstawie art. 444 § 2 k.c. rencie odszkodowawczej - por. wyrok SN z dnia 3 maja 1972 r., I CR 106/72, niepubl.),

-trwałość kalectwa, powodującego cierpienia fizyczne oraz ograniczenie ruchów i wykonywanie czynności życia codziennego (wyrok SN z dnia 3 maja 1972 r., I CR 106/72, niepubl.) - por. A. Rzetecka - Gil. Komentarz do art. 445 k.c.


4. Przykładowe sprawy o odszkodowanie za obrażenia ciała, z najwyższymi zasądzeniami zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu utraty zdrowia a postawa Firm Ubezpieczeniowych na etapie likwidacji szkody:

W tym punkcie przedstawimy kilka spraw o odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym, gdzie Sądy zasądzały bardzo wysokie odszkodowania, renty, zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku drogowego.

Dodatkowo wskażemy jak rażąco zaniżone świadczenia odszkodowawcze przyznawały Firmy Ubezpieczeniowe. Postawa ubezpieczycieli potwierdza, że w sprawach o naprawdę wysokie odszkodowania z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – Adwokata, Radcy Prawnego.

Z orzecznictwa wynika, że pomoc Adwokata, Radcy Prawnego w procesie o odszkodowanie zapewnia co najmniej 3-4 krotnie wyższe świadczenia a w skrajnych przypadkach kilkunastokrotnie wyższe.

Zdarzają się też przypadki, że Ubezpieczyciel odmawia wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania po wypadku drogowym a skuteczny adwokat czy radca prawny wygrywa dla poszkodowanego ogromne świadczenia odszkodowawcze – renty, koszty leczenia, odszkodowania, zadośćuczynienia.I C 1360/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 18 lipca 2018 r.

-wypadek drogowy w okolicy Lublina, sprawa o odszkodowanie z OC sprawcy za bardzo ciężkie obrażenia ciała, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, pomoc prawna w sprawach wypadków drogowych.

-obrażenia: ciężkie uszkodzenie mózgu, niedowład spastyczny czterokończynowy, stan wegetatywny, afazja, minimalna świadomość.

-PZU S.A. wypłaciło rażąco zaniżone odszkodowanie, 350.000zł pomniejszone o 20% przyczynienia się poszkodowanego do szkody za jazdę bez pasów bezpieczeństwa, odszkodowanie zrealizowane 280.000zł.

-Powód był pacjentem leżącym, nieoddychającym ani nieodżywiającym się samodzielnie, wymagał tlenoterapii i cewnikowania oraz był bez kontaktu z otoczeniem.

-Rokowania dla powoda były bardzo złe, bez nadziei na większa poprawę jego stanu zdrowia. Pomimo licznych rehabilitacji, na przestrzeni 6 lat, stan powoda nie uległ większym zmianom. Jest osobą leżącą, w stanie wegetatywnym. Oddycha za pomocą rurki tracheotomijnej i wymaga odżywania pozajelitowego. Nie ma z nim żadnego kontaktu. Przez cała dobę podłączony jest do cewnika i ma założoną pieluchę jednorazową.

-Obecnie, nie tylko nie jest w stanie samodzielnie i świadomie podejmować decyzji, ale nie potrafi samodzielnie przewrócić się z boku na bok w łóżku. Wymaga stałej, całodobowej opieki i pielęgnacji, zmiany pozycji, karmienia oraz przewijania. Jest osobą głęboko i skrajnie niesprawną.

-Poszkodowany po wypadku drogowym jest dotknięty znacznym stopniem niepełnosprawności.

-Poszkodowany powód miał 18 lat w dniu wypadku, był młodą, sprawną osobą.

-Obecnie A. J. ma 26 lat i z uwagi na doznane w wyniku wypadku rozległe uszkodzenia mózgu pozostaje w stanie wegetatywnym (pozbawiony świadomości). Cierpi na porażenie czterokończynowe ze wzmożonym napięciem mięśni kończyn, wychudzeniem kończyn dolnych, zwłaszcza podudzi, z ustawienie końsko-szpotawym stóp. Nie reaguje na bodźce zewnętrzne, niekiedy reakcją są prężenia. Oddycha przez rurkę tracheostomijną i żywiony jest pozajelitowo (PEG). Pokarm musi być dokładnie miksowany.

-Od ponad 5 lat przebywa w domu pod opieką matki I. G. Poza nią, pomaga również rodzeństwo A. J. Z poszkodowanym nie ma żadnego kontaktu. Czasami uśmiechnie się, zrobi minę ale nie reaguje na polecenia. Wymaga całodobowej opieki we wszystkich czynnościach. Należy mu podawać leki, pożywienie (4 razy dziennie), zapewniać właściwą higienę, w tym kąpać, przewijać, zmieniać pościel. Konieczne jest też leczenie rehabilitacyjne, które aktualnie odbywa się w wymiarze 1 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu. Oprócz tego, matka A. J. samodzielnie wykonuje ćwiczenia. Dodatkowo u poszkodowanego zdarzają się infekcje, stany zapalne, podwyższona temperatura i duszności. Ze względu na niewydolność oddechową, powód często przebywa w szpitalach. Na skutek wypadku doznał on 100% uszczerbku na zdrowiu, a jego stan jest utrwalony i nie rokuje poprawy. Ostatnio przed świętami miał krwotok i ledwo co przeżył. I. G., póki żyje, zapewni synowi A. odpowiednią opiekę.

-SO w Lublinie przyznał poszkodowanemu powodowi 1 430 000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

-Zdaniem Sądu dopiero kwota zadośćuczynienia uzyskana z sumy tych kwot, a więc kwota 1.430.000 zł (910.000 zł + 280.000 zł + 240.000 zł) może zostać uznana za kwotą odpowiednią w rozumieniu art. 455 § 1 k.c.

-Sąd Okręgowy w Lublinie zasądził 5 razy wyższe zadośćuczynienie za krzywdę, od tego przyznanego przez PZU S.A. na etapie likwidacji szkody.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 lutego 2015 r. I ACa 735/14:

-Opisywany wyrok, da wskazówki co do tego, jakie świadczenia można uzyskać za ciężkie obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym przed Sądami Apelacji Lubelskiej – czyli Sądami Okręgowymi dla miast Zamość, Radom, Lublin, Siedlce.

-Odszkodowania z OC sprawcy - znaczenie oceny stopnia procentowego uszczerbku na zdrowiu przy ustalaniu właściwego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

-Wypadek drogowy w ok. Lublina, uderzenie pojazdu osobowego w drzewo, ciężkie obrażenia ciała pasażera pojazdu.

-Sprawy o odszkodowania – apelacja lubelska, Lublin, Radom, Siedlce, Zamość – najwyższe zadośćuczynienia za doznaną krzywdę art. 445 KC.

-Odszkodowanie po wypadku drogowym, ciężki uszczerbek na zdrowiu, renta, odszkodowanie, zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

-1 150 000zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy za poważne obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym,

-Procentowo określany uszczerbek na zdrowiu w sprawach o odszkodowanie za utratę zdrowia ma jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy. Procentowa ocena nie jest czynnikiem wyznaczającym wysokość zadośćuczynienia w sprawach o odszkodowanie za ciężkie urazy ciała.

-Obrażenia powoda będące podstawą przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia i rent po wypadku drogowym z OC sprawcy, były ogromne, powodowały ogromną krzywdę i cierpienie.

-Powód doznał ciężkich obrażeń ciała w postaci: złamania łuku trzonu III-go kręgu szyjnego po stronie prawej z przemieszczeniem, złamania bocznej prawej powierzchni stanowej trzonu IV-go kręgu szyjnego, złamania podłużnego trzonu V-go kręgu szyjnego oraz wieloodłamowego złamania łuków przednich i tylnych trzonu z widocznymi fragmentami kostnymi, wieloodłamowego podłużnego złamania trzonu VI-go kręgu szyjnego, złamania górnej blaszki granicznej trzonu VII-go kręgu szyjnego od strony brzusznej, porażenia kończyn dolnych i niedowładu kończyn górnych, złamania przezpanelowego lewej kości biodrowej, złamania obu gałęzi prawej kości łonowej, złamania lewej kości piszczelowej, stłuczenia płuca lewego, rany tłuczonej okolicy czołowej lewej, ostrej niewydolności oddechowej wskutek urazu wielonarządowego.

-W toku dalszego leczenia u powoda stwierdzano m.in.: niedowład czterokończynowy, odleżynę ok. 10 cm na kości krzyżowej, przewlekłą infekcję dróg moczowych, wykształcony automatyzm pęcherza moczowego.

-P. M. (1) w dacie wypadku miał 24 lata.

-W ramach likwidacji szkody TU tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wypłaciło powodowi kwotę 250.000 złotych.

-Nie ulega wątpliwości, że powód w następstwie wypadku doznał oraz doznaje ogromnych cierpień fizycznych i psychicznych, związanych z doznanymi urazami, procesem leczenia jak również jego obecnym stanem. Powód przed wypadkiem był osobą aktywną, sprawną fizycznie, pomagał w gospodarstwie rolnym rodziców, dorywczo pracował, był osobą radosną, wesołą, cała jego rodzina była szczęśliwa. Obecnie powód jest nerwowy, psychicznie załamany. Musi być ktoś przy nim obecny 24 godziny na dobę. Jego aktywność fizyczna ogranicza się do wyjazdów na taras, na którym długo nie może się znajdować, ponieważ robi mu się słabo. Na zakres cierpień powoda wskazał również biegły z zakresu neurochirurgii. W ocenie biegłego stopień bolesności i dolegliwości doznanych urazów był maksymalnie duży - cierpienia fizyczne i psychiczne były maksymalnie duże przez okres 6 miesięcy (wynikały m.in. z występowania stanu zagrożenia życia, porażeń kończyn oraz konieczności leczenia operacyjnego i przebywania w szpitalu), przez następne 6 miesiące były dużego stopnia (wynikało to m.in. z konieczności rehabilitacji pooperacyjnej), obecnie utrzymują się nadal na znacznym poziomie i mają charakter trwały.

-Biegły stwierdził u powoda trwały uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem łącznie w wysokości 100%. Dalsze rokowanie, co do poprawy stanu zdrowia jest niepomyślne - niedowład czterokończynowy jest utrwalony. Według opinii biegłego z zakresu ortopedii rozmiar cierpień w sensie oceny bólu fizycznego jest niemożliwy do sprecyzowania ze względu na brak czucia segmentarnego od poziomu kręgosłupa szyjnego. Niewątpliwie występowały u powoda znaczne cierpienia w sposób długotrwały. Występowały i nadal występują stałe bóle kręgosłupa szyjnego związane z jego uszkodzeniem i przebytym leczeniem.

-W ocenie biegłego uraz spowodował powstanie maksymalnego uszczerbku na zdrowiu, a więc trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 100%, wynikający z uszkodzenia kręgosłupa i innych uszkodzeń (złamanie miednicy, uraz kończyn dolnych). Stan zdrowia jest utrwalony - brak jest możliwości poprawy. Rokowanie w opinii biegłego jest zdecydowanie niepomyślne. Występowały i występują nadal zagrożenia powikłaniami (odleżyny, infekcje dróg moczowych, układu oddechowego, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego).

-Również wywołana w sprawie opinia psychiatryczna jednoznacznie wskazuje na zakres cierpień powoda. Biegły wskazał, że u P. M. (1) wystąpiły przewlekłe zaburzenia adaptacyjne. Są one efektem nie tyle bezpośrednio przebytego wypadku, ale powstałego wskutek niego inwalidztwa. Powiązanie to w kategoriach psychologicznych jest ewidentne, bowiem doszło do załamania linii życiowej powoda. Przygnębienie jest u niego wywołane poczuciem najprawdopodobniej nieusuwalnego kalectwa i niemożności utrzymania dotychczasowego poziomu funkcjonowania, z niemożnością pełnienia dotychczasowych ról, zarówno społecznych, jak i osobistych (potencjalnego założyciela rodziny, podjęcia pracy). Stan psychiczny opiniowanego mieści się w zakresie pojęciowym sformułowania z dawnej tabeli orzeczniczej, jako: "utrwalona nerwica w wyniku ciężkiego uszkodzenia ciała". Zaburzenia opiniowanego charakteryzują się obniżonym nastrojem, jednak nie na tyle, by rozpoznawać u niego depresję. Dominuje przygnębienie, uczucie dyssatysfakcji, braku zadowolenia. Pesymistycznego podejrzewania, że "nie będzie lepiej", niezadowolenia ze swojego aktualnego stanu. Obniżony nastrój wiąże się także z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich i łatwością uzewnętrzniania negatywnych emocji. Jest on zbliżony do dystymii. Powód nie cierpiał na żadne inne schorzenia, z którymi można by wytłumaczyć jego aktualny stan psychiczny - wypadek był jedynym czynnikiem urazowym. Zaburzenia opiniowanego mają wyłącznie czynnościowe podłoże; nie stoją za nimi żadne zmiany fizyczne w mózgu (przebyty uraz, aczkolwiek i neurologicznej natury, nie doprowadził do wytworzenia organicznych zmian w mózgu, przejawiających się w postaci uchwytnych objawów psychopatologicznych). Możliwe jest ich ustępowanie, aczkolwiek prawdopodobnie nieodwołalne inwalidztwo badanego będzie stanowiło czynnik, w ewidentny sposób "konserwujący" te zaburzenia - skoro nadal będzie istniał powód zaburzeń.

-Sąd Okręgowy uznał, iż odpowiednie zadośćuczynienie, adekwatne do krzywdy, jakiej doznał i nadal odczuwa P. M. (1), stanowić będzie żądana pozwem kwota 1.150.000 zł. Ponieważ powód otrzymał wcześniej od pozwanego kwotę łącznie 250.000 zł, tytułem zadośćuczynienia, pozostała do zasądzenia z tego tytułu kwota 900.000 zł.

-Sąd I instancji wziął szczególnie pod uwagę fakt, że negatywne konsekwencje wypadku powoda, który jest osobą młodą, są bardzo znaczne i trwałe, gdyż zgodnie z opiniami biegłych, nie ma szans na powrót powoda do stanu zdrowia sprzed wypadku.

-Powód w świetle obecnej wiedzy medycznej nie ma szans na to, że będzie w przyszłości chodzić. Doznał porażenia czterokończynowego. Jego ręce są sprawne tylko w nieznacznym stopniu. Nie może wykonywać zwykłych czynności dnia codziennego. Nastąpiło znacznie ogranicza jej możliwości życiowych. Wymaga praktycznie całodobowej obecności innych osób i opieki w podstawowych czynnościach życia codziennego, także odnośnie czynności fizjologicznych, co jest niewątpliwie cierpieniem fizycznym i psychicznym.

-Wskutek urazów uległa znacznemu zmniejszeniu możliwość kontaktów towarzyskich, ale przede wszystkim możliwość aktywnego uczestniczenia w wychowaniu dorastającego syna. Powód wymaga również stałego przyjmowania środków farmakologicznych, które nie są obojętne dla zdrowia. Ograniczeniu uległ krąg jego znajomych, nie może pracować. Jego aktywność została bardzo ograniczona. Powód nie kontroluje czynności fizjologicznych, nosi pampersy. Nie potrafi sam zmienić swojej pozycji, przesiąść się z łóżka na wózek inwalidzki. Rokowania na przyszłość, co do stanu zdrowia są niepomyślne.

-Prowadzenie rehabilitacji ma na celu natomiast niedopuszczenie do pogorszenia jego sytuacji w tym powstania odleżyn, zaników mięśniowych, przykurczów stawów, rozwoju infekcji dróg moczowych, zakażeń dróg oddechowych. Bardzo istotne dla wymiaru zadośćuczynienia jest rokowanie, co do stanu zdrowia poszkodowanego. W przypadku powoda jest ono bardzo niekorzystne. Nie może ulegać wątpliwości, że sparaliżowanie powoda od szyi w dół, co sprawia m.in., że nigdy nie będzie mógł chodzić, wiąże się z cierpieniami psychicznymi trudnymi do opisania.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2017 r. - V ACa 560/17.

-Opisywane orzeczenie da wskazówki jakie zadośćuczynienie za doznaną krzywdę można uzyskać przed Sądami Apelacji Warszawskiej za ciężkie obrażenia ciała doznane w wypadku drogowym, jakie okoliczności mają istotne znaczenie przy ocenie krzywdy.

-Odszkodowanie za ciężki uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku wypadku drogowego, z analizy tego wyroku dowiesz się jakiej wysokości zadośćuczynienie można uzyskać z pomocą Radcy Prawnego lub Adwokata przed Sądami Apelacji Warszawskiej za takie obrażenia jak paraliż czterokończynowy.

-Odszkodowanie z OC sprawcy SA Warszawa, pomoc prawna Adwokata, Radcy Prawnego w sporze z Ubezpieczycielem.

-W sytuacji, w której powód od czasu wypadku ma sparaliżowane ręce i nogi, nie jest w stanie wykonywać najprostszych życiowych czynności, w tym nawet samodzielnie załatwiać potrzeb fizjologicznych, wymaga stałej, całodobowej opieki, w tym zmian pozycji co dwie godziny z racji odnawiających się ciężkich odleżyn, leczonych operacyjnie, z powodu których okresowo nie może nawet leżeć na plecach; na wózku inwalidzkim może być umieszczany tylko na krótko, w dodatku przypięty pasami;.jego stan nie rokuje poprawy, a zdarzenie szkodzące miało miejsce gdy był młodym człowiekiem (27 lat), który zaledwie trzy tygodnie wcześniej się ożenił; przeżył liczne operacje mające na celu ratowanie życia i zdrowia, związane z wypadkiem, które niewątpliwie powiększały rozmiary cierpienia; doznaje zaburzeń o charakterze depresyjnym i częstych wahań nastroju, co ma bezpośredni związek z jego stanem zdrowia, kwota 1.000.000 zł, choć obiektywnie wysoka, nie może być uznana za rażąco wygórowaną kompensatę krzywdy, a nawet w ogóle za wygórowaną.

-1 000 000zł zadośćuczynienia za porażenie czterokończynowe doznane w wypadku drogowym.

-Renta na zwiększone potrzeby w związku z uszkodzeniem ciała w wypadku drogowym, renta za utratę zdolności zarobkowej, odszkodowanie, zadośćuczynienie za urazy ciała art. 445 KC i art. 444 KC.

-Wypadek drogowy z 2011r koło Wodzisławia, odszkodowanie komunikacyjne, powypadkowe.

-Poszkodowany w wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Brak zapięcia pasów bezpieczeństwa pozostawał bez wpływu w sytuacji dachowania na rozległość urazu czaszkowo - mózgowego, jak również obrażeń kręgosłupa szyjnego u T. P.

-U poszkodowanego rozpoznano następujące obrażenia ciała po wypadku drogowym: wielonarządowy, paraliż czterokończynowy (tetraplegia), złamanie łuku C2 po stronie prawej bez przemieszczeń, złamanie trzonu C5 z przemieszczeniem odłamu kostnego do kanału kręgowego, złamanie wyrostka poprzecznego C5 po stronie lewej i prawej z rozerwaniem otworu tętnicy kręgowej po stronie prawej, złamanie łuku C5 obustronne oraz u podstawy wyrostka kolczystego tego trzonu, złamanie trzonu L1 i L4, oderwanie przednio - górnej krawędzi C6, zwichnięcie na poziomie C5/C6, trzon C5 przesunięty ku przodowi o 2/3 szerokości trzonu, złamanie łuku C6, złamanie trzonu Th11 po stronie lewej, złamanie wyrostka poprzecznego Wh12, złamanie żeber obustronne, stłuczenie płuc, ślad płynu w jamie opłucnej.

-Poszkodowany po wypadku został orzeczeniem z dnia 24 lutego 2012 r. uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji do dnia 31 marca 2019 r. (...) ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł o zaliczeniu T. P. do znacznego stopnia niepełnosprawności.

-Powód w chwili wypadku miał 27 lat. Samego zdarzenia nie pamięta - tak samo jako trzech tygodni po wypadku. Wskutek odniesionym obrażeń nie utracił przytomności i w stanie

-Aktualny stan jego zdrowia należy ocenić jako zły - porażenie czterokończynowe w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, odleżyny wymagające długotrwałego leczenia. Rokowania w zakresie poprawy stanu zdrowia są niepomyślne o czym świadczy rodzaj doznanych obrażeń w zakresie układu nerwowego, czas, jaki minął od urazu w kontekście brak poprawy stanu neurologicznego oraz trudno gojące się odleżyny. Po wypadku powód ma upośledzony odruch kaszlowy, powodujący nieskuteczną ewakuację wydzieliny i jej zaleganie w drogach oddechowych oraz cierpi na zaburzoną spontaniczną defekację, która następuje dopiero po stymulacji czopkiem (przyjmowanym co około 3 dni).

-T. P. porusza się na wózku inwalidzkim z podwyższonym oparciem, gdzie zabezpieczony jest pasem piersiowym. Wymaga: całodobowego nadzoru, przygotowywania i podawania płynów i pokarmów, gdyż nie jest w stanie ich samodzielnie przygotować i przyjmować, podawania leków, regularnego zmieniania pozycji w celu zapobiegania powstawaniu odleżynom (nie rzadziej niż co dwie godziny), stosowania materiałów i środków przeciwodleżynowych, prowadzenia właściwej pielęgnacji całego ciała w celu zachowania higieny i niedopuszczania do powstawania zmian patologicznych na skórze, częstej i właściwej zmiany bielizny osobistej i pościelowej, w celu zminimalizowania ryzyka powstawania odleżyn, zgodnej z zasadami aseptyki i antyseptyki zmiany opatrunków na ranach, odleżynach z częstotliwością odpowiednią do zastosowanych sposobów leczenia, cewnikowania pęcherza moczowego zgodnie z zaleceniami lekarskimi, w celu niedopuszczenia do powikłań wynikłych z zatrzymania stolca, regularnego stosowania środków umożliwiających wypróżnienie, w celu niedopuszczenia do powikłań wynikłych z zatrzymania stolca, wykonywania ćwiczeń w celu niedopuszczenia do wystąpienia przykurczów w stawach (a tam gdzie one wystąpiły w celu zminimalizowania ich rozmiaru), prowadzenia gimnastyki oddechowej w celu umożliwienia ewakuacji zalegającej wydzieliny, oraz w celu niedopuszczenia do powstania obszaru niedodmy, kontroli temperatury ciała, stosowania zasad psychoterapii elementarnej, dowożenia do szpitala, poradni, pracowni w celu konsultacji lekarskich, przemieszczania z łóżka na fotel i odwrotnie oraz włączania chorego do codziennych spraw rodzinnych, społecznych, w celu aktywizacji intelektualnej chorego i postępowania przeciwdepresyjnego.

-Ubezpieczyciel składał w toku postępowania likwidacyjnemu T. P. propozycje zawarcia ugody w sprawie wszystkich roszczeń przez jednorazową zapłatę kwoty: początkowo 400.000 zł, następnie 700.000 zł oraz ostatecznie kwoty 1.000.000 zł.

-Pismem z dnia 2 marca 2012 r. pozwany ubezpieczyciel poinformował powoda, iż postanowił przyznać mu odszkodowanie w wysokości 60.000 zł, na którą składa się zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 50.000 zł (kwota bezsporna) oraz zaliczka tytułem kosztów leczenia w wysokości 10.000 zł, a pismem z 24 czerwca 2013 r. stwierdził, iż postanowił przyznać na jego rzecz odszkodowanie w kwocie 17.676 zł, na którą składają się: renta na zwiększone potrzeby za okres od 22 lutego 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. (wyrównanie) w wysokości 4.320 zł oraz renta wyrównawcza za okres od 22 lutego 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w wysokości 13.356 zł.

-Ostatecznie pozwany ubezpieczyciel przyznał na rzecz T. P. tytułem zadośćuczynienia łączną kwotę w wysokości 170.000 zł, tytułem renty wyrównawczej kwotę 1.862 zł miesięcznie oraz tytułem renty na zwiększone potrzeby kwotę 600 zł miesięcznie.

Za zasadne SO w Warszawie uznał natomiast zadośćuczynienie w łącznej wysokości 1.000.000 zł, co skutkowało zasądzeniem kwoty 830.000 zł.

-Kwota 1.000.000 zł z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Polski jest znaczna i niebagatelna, nieosiągalna dla większości ludzi. W przypadku zdrowego człowieka dysponowanie taką sumą zapewniłoby spokojne życie przez wiele lat. Jednakże w odniesieniu do powoda wskazana kwota nie może być uznana za nadmierną. Oddaje, choć wyłącznie w sensie finansowym, zakres krzywdy jako dotknęła T. P. i pozwoli mu osiągnąć, zapewne bardzo ograniczony w z uwagi na stan zdrowia, stopień satysfakcji. Ponieważ powód otrzymał 170.000 zł od pozwanego, do zasądzenia pozostała kwota 830.000 zł.

-Nie jest to zadośćuczynienie nie mające precedensów w orzecznictwie, przykładowo w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., I ACa 223/11, wysokość zadośćuczynienia dla powoda - młodego sportowca uderzonego w dniu 2 maja 2002 r. podczas treningu młotem w głowę, w wyniku czego doznał 100% uszczerbku na zdrowiu i wymaga pomocy innej osoby do wykonywania wszelkich czynności życiowych, została także ustalona na 1.000.000 zł, tak jak w sprawie, w której zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013 r., I ACa 1143/12 - powódce, sześcioletniej w dacie wypadku dziewczynce przyznano zadośćuczynienie w kwocie 1.000.000 zł (pomniejszone do 800.000 zł w wyniku 20% przyczynienia) w związku z obrażeniami powstałymi podczas wypadku samochodowego znajduje się w stanie minimalnej świadomości. W stanie faktycznym podobnym do będącego przedmiotem tej sprawy, Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał za adekwatne do rodzaju doznanych przez powoda cierpień oraz odpowiadające aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, zadośćuczynienie w wysokości 1.200.000 zł (wyrok z 5 września 2012 r., I ACa 338/12).


5. Pomoc Radcy Prawnego, Adwokata w uzyskaniu odszkodowania po wypadku drogowym:

Trafiłeś na naszą stronę, bo potrzebujesz pomocy Adwokata, Radcy Prawnego w sprawie uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela po wypadku drogowym.

Możemy Ci pomóc w sprawie o odszkodowanie:

-jeżeli w wypadku drogowym straciłeś bliską osobę i chcesz uzyskać zwrot kosztów pogrzebu, renty, odszkodowania, zadośćuczynienie,

-jeżeli w wypadku drogowym doznałeś obrażeń ciała, złamania rąk, nóg, żeber, mostka, obojczyka, kości czaszki, itp. W związku z tym wypadkiem chcesz otrzymać zwrot kosztów leczenia, opieki, dojazdów do placówek medycznych, renty, odszkodowania, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

-jeżeli chcesz aktywnie uczestniczyć w sprawie karnej przeciwko sprawcy wypadku drogowego – jako oskarżyciel posiłkowy.

Sprawdź opinie naszych dotychczasowych klientów i skorzystaj z darmowych porad prawnych w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy by zwiększyć świadomość swojej sytuacji prawnej po wypadku drogowym, zadzwoń, umów się na konsultacje, wyrównaj swoje szanse w sporze z Firmą Ubezpieczeniową, walcz o swoje prawa z pomocą Radcy Prawnego lub Adwokata.

Ciężkie obrażenia ciała odszkodowanie po wypadku, pomoc Radcy Prawnego, Adwokata w uzyskaniu odszkodowania za ciężki uszczerbek na zdrowiu, Warszawa, Lublin, Zamość, Siedlce, Radom, Płock.

Odszkodowania z OC sprawcy – profesjonalna pomoc prawna Adwokatów i Radców Prawnych.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna