Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Odszkodowania za błędy medyczne, błędy lekarskie, leczenie, diagnoza:

Zakres tematyczny:

•Odszkodowania za błędy medyczne, pomoc prawna adwokata, radcy prawnego.

•Rodzaje błędów medycznych, za które można uzyskać odszkodowanie.

•Odszkodowanie za błąd lekarza, pielęgniarki, położnej, diagnosty, rehabilitanta, fizjoterapeuty.

•Odszkodowanie za błąd w leczeniu, odszkodowanie za błąd w rzopoznaniu.

•Odszkodowanie za zdarzenie medyczne, pomoc prawna Adwokata, Radcy Prawnego.


Odszkodowania za błąd medyczny, błąd w sztuce lekarskiej, formy naruszeń:

Nasza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów udziela pomocy prawnej poszkodowanym w wyniku ,,błędów medycznych,,. Walczymy dla poszkodowanych o odszkodowanie za błędy w leczeniu lub diagnozie.

Błąd medyczny może mieć formę działania lub zaniechania przez lekarza lub inne osoby wykonujące zawody medyczne – pielęgniarki, położne, diagnostyków, ratowników medycznych, fizjoterapeutów.

Pacjent (lub osoby mu bliskie) mogą otrzymać odszkodowanie za błąd medyczny dotyczący diagnozy lub terapii, niezgodne z nauką medycyny, należytą starannością.

Błędy medyczne (błąd lekarski) dzielą się więc na:

-błędy medyczne diagnostyczne (rozpoznania),

-błędy medyczne w zakresie terapii (leczenia)

-błędy techniczne,

-błędy organizacyjne.



Odszkodowanie za zdarzenie medyczne:

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zdarzenie medyczne to:

Art. 67a. Prawa pacjenta. Zdarzenie medyczne

1.Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, wyposażenia wyrobu medycznego, systemu i zestawu zabiegowego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, lub wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 176, z późn. zm.)- zwanego dalej "zdarzeniem medycznym".

2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.



Radca Prawny, Adwokat, odszkodowanie błąd medyczny:

Sprawy o odszkodowanie z błędów medycznych należą do najtrudniejszych spraw o odszkodowanie, wymagają wiedzy nie tylko prawniczej ale także sporej wiedzy medycznej.

O odszkodowanie za błąd medyczny zdecydowanie należy walczyć z pomocą adwokata, radcy prawnego z doświadczeniem w tego typu sprawach. Pomoc adwokata lub radcy prawnego ułatwi zdecydowanie wykazanie przesłanek odpowiedzialności oraz uzyskanie najwyższych możliwych świadczeń w danych okolicznościach.

Sprawy o odszkodowania z błędów medycznych z uwagi na sporą liczbę opinii biegłych trwają latami, poszkodowany bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcy prawnego – praktycznie nie ma szans z placówkami medycznymi, które są zawsze reprezentowane przez profesjonalne Kancelarie Radcowsko Adwokackie.



Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej placówek medycznych:

Dla odpowiedzialności odszkodowawczej za błąd medyczny lekarza, zakładu leczniczego kluczową przesłanką jest ustalenie winy w procesie leczenia, diagnostyki.

Konieczne jest więc wykazanie winy lekarza, członka personelu medycznego. Wykazanie winy konkretnej osoby często jest trudne lub nawet niemożliwe, orzecznictwo przyjmuje więc tzw. ,, winę bezimienną,, czyli winę osoby nieustalonej z tożsamości.

Podstawą prawną odpowiedzialności odszkodowawczej placówek medycznych, lekarzy, personelu jest art. 415 Kodeksu Cywilnego.


Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Koniecznie trzeba zaznaczyć, że lekarze nie ponoszą odpowiedzialności za wyniki leczenia, bo często są nie do przewidzenia, ale ponoszą odpowiedzialność za podjęcie działań zgodnych z zasadami wiedzy, sztuki lekarskiej.

Dla uzyskania odszkodowania za błąd medyczny, konieczne jest postawienie lekarzowi, członkom personelu zarzutu podjęcia niewłaściwych decyzji.

-naruszenie zasad wiedzy,

-naruszenie reguł postępowania,

-naruszenie zasad staranności medycznej, lekkomyślność, niedbalstwo.


Art. 4. [Podstawowe obowiązki lekarza]

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.



Skutki błędu medycznego odpowiedzialność odszkodowawcza:

W wyniku błędu medycznego, może dojść do następujących szkód (zdarzeń medycznych):

-zakażenie pacjenta,

-uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia pacjenta,

-śmierć pacjenta,

-narażenie pacjenta na cięższe skutki choroby, jej szybszy rozwój, w skutek błędnej lub spóźnionej diagnozy.

Jeżeli w wyniku błędu lekarza lub personelu doszło do tego typu skutków, możliwe jest dochodzenie odszkodowania.


W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.


Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna