Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Relacja Art. 446 §4 KC z Art. 448 KC.

Zakres tematyczny:

ODSZKODOWANIE POWYPADKOWE - ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, naruszenie dóbr osobistych jest świadczenie pieniężnym wypłacanym jednorazowo, którego celem jest rekompensata krzywdy moralnej doznanej w wyniku śmierci bliskiej osoby.

Jest to odszkodowanie przyznawane za szkody niemajątkowe takie jak:

  • ból, cierpienie,
  • poczucie straty, samotności, tesknoty
  • zerwanie więzi emocjonalnych,
  • naruszenie prawa do życia w pełnej rodzinie
  • naruszenie prawa do relacji z bliską osobą, jej bliskości, obecności
  • problemy ze zdrowiem psychicznym.

ODSZKODOWANIE OKRES PRZEDAWNIENIA:

W Polskim systemie prawne w zależności od tego kiedy miał miejsce wypadek drogowy w związku z którym zmarła bliska nam osoba możemy się starać o zadośćuczynienie w oparciu o różne podstawy prawne.

W sytuacji gdy bliski zmarł po 3 sierpnia 2008r swoje uprawnienia realizujemy w oparciu o art. 446 §4 Kodeksu Cywilnego który pozwala przyznać zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci najbliższego członka rodziny.

Art. 446. [Szkody majątkowe wynikające ze śmierci]

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Natomiast gdy bliska nam osoba zginęła przed 3 sierpnia 2008r a nie poźniej niż 28 grudnia 1996r roszczeń o zadośćuczynienie dochodzimy w oparciu o artykuły 448 w zw z art. 24 §1 Kodeksu Cywilnego czyli wykazując naruszenie dóbr osobistych takich jak prawo do życia w pełnej rodzinie, prawo do relacji z bliską osobą

Art. 448. [Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego]

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.

Art. 24. [Ochrona dóbr osobistych]

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie już dawno zrównał uprawnienia do żądania zadośćuczynienia z art. 446 §4 KC tj. (za krzywdę po śmierci osoby bliskiej) z art. 448 KC (za naruszenie dóbr osobistych - życie rodzinne) inne są tylko konstrukcje roszczeń z tych artykułów. Celem takiego działania było zrównanie sytuacji ludzi którzy stracili bliskich przed 3 sierpnia 2008r z tymi którzy stracili bliskich od 3 sierpnia 2008r i póżniej.

Wyrok SN z 14 stycznia 2010 r., IV CSK 307/09.

Wprowadzenie art. 446 § 4 nie powinno być rozumiane w ten sposób, że w dotychczasowym stanie prawnym art. 448 nie mógł stanowić podstawy przyznania zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Takie stwierdzenie oznaczałby, że sama chwila, w której zaszło zdarzenie będące źródłem szkody, decydująca - zgodnie z wyborem ustawodawcy - o możliwości zastosowania art. 446 § 4, rozstrzygałaby definitywnie o istnieniu lub braku istnienia uprawnienia do uzyskania zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby bliskiej, bez względu na rodzaj tej krzywdy. Prowadziłoby to do radykalnego zróżnicowania sytuacji osób, które doznały krzywdy o podobnym charakterze, nawet w krótkich odstępach czasu, co byłoby trudne do zaakceptowania.

Pamiętaj

  • O zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby można się starać nawet w związku z wypadkiem który miał miejsce 28.12.1996r i póżniej, pozwala na to art. 448KC.
  • Sądy w zakresie oceny krzywdy nie różnicują jej ze względu na datę wypadku bliskiej osoby.
  • Sytuacja że wypadek miał miejsce np. w 1998r nie oznacza że dostaniesz niskie zadoścuczynienie ze względu na upływ czasu - z naszego doświadczenia wynika że nie ma to istotnego wpływu na wysokość świadczeń.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna