Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Oskarżyciel posiłkowy w sprawie wypadku drogowego:

Zakres tematyczny:

*Oskarżyciel posiłkowy - pomoc Radcy Prawnego w sprawie wypadku drogowego.

*Pokrzywdzony.

*Termin złożenia oświadczenia.

*Wymogi i formy oświadczenia.

*Uprawnienia oskarżyciela posiłkowego jako strony postępowania.

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY - INSTYTUCJA:

Odszkodowania Radca Prawny - pomoc w sprawie karnej:

Oskarżyciel posiłkowy to instytucja procesowa która dla pokrzywdzonego który z niej korzysta daje określone uprawnienia procesowe - oskarżycielskie.

W postępowaniu karnym zgodnie z art. 53 Kodeksu Postępowania Karnego pokrzywdzony przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego a takim jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 Kodeksu Karnego może działać obok Prokuratora lub zamiast niego jako Oskarżyciel posiłkowy.

Odszkodowania pomoc Adwokata w sprawie karnej:

Art. 53. [Pokrzywdzony oskarżycielem posiłkowym]

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

Art. 177. [Spowodowanie wypadku w komunikacji]

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA:POKRZYWDZONY:

By móc złożyć oświadczenie o byciu oskarżycielem posiłkowym i stać się stroną postępowania sądowego trzeba w postępowaniu przygotowawczym być pokrzywdzonym.

Pokrzywdzony w wypadku komunikacyjnym ze skutkiem śmiertelnym to osoba bliska zmarłego, której zależy ukaraniu sprawcy, ewentualnie na zabezpieczenie swoich interesów (np. brak przyczynienia) prawie uczestniczenia w sprawie karnej - na tym polega jej interes prawny w braniu udziału w sprawie sądowej jako strona. Dobro prawne które zostało naruszone przestępstwem to prawo do więzi rodzinnej ze zmarłym.

Art. 49. [Pokrzywdzony – definicja]

§ 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej pokrycia.

TERMIN ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA:

Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzony musi złożyć najpózniej do momentu otwarcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Przewód sądowy otwierany jest z chwilą odczytania przez oskarżyciela aktu oskarżenia.

Oskarżyciel publiczny o tym iż przesłał akt oskarżenia do sądu zawiadamia także ujawnionego pokrzywdzonego, dodatkowo ustawa nakazuje pouczenie o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego art. 334 § 5 Kodeksu Postępowania Karnego.

Pokrzywdzony może złożyć oświadczenie zanim akt oskarżenia trafi do sądu - etap postępowania przygotowawczego. Złożenie oświadczenia na tym etapie postępowania skutkuje tym, że w przypadku wniesienia aktu oskarżenia do Sądu pokrzywdzony stanie się oskarżycielem posiłkowym.

Kodeks Postępowania Karnego nie wskazuje kiedy najwcześniej pokrzywdzony może złożyć oświadczenie, komentatorzy wskazują, że najwcześniej może to zrobić po przedstawieniu zarzutu, gdy znany już będzie podejrzany.

Art. 54. [Uboczny oskarżyciel posiłkowy, termin]

§ 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w terminie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy.

Art. 334. [Czynności związane z wysłaniem do sądu]

§ 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz z załącznikami.

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także:

1) załącznik adresowy do akt sprawy;

2) po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego, a w przypadku określonym w art. 335 § 2 także dla każdego pokrzywdzonego.

§ 3. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343 i art. 343a oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie.Pokrzywdzonego należy pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

III KKN 30/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2001 r.

Pokrzywdzony, który ma zamiar działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego, musi złożyć oświadczenie stosownie do treści art. 54 § 1 k.p.k. Aby móc wywiązać się z tego obowiązku, a jednocześnie skorzystać z przysługującego mu uprawnienia, powinien być zawiadomiony o terminie rozprawy i dopiero wówczas jego niestawiennictwo pozwoli na rozpoznanie sprawy

WYMOGI I FORMY OSWIADCZENIA:

Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzony może złożyć zarówno ustnie do protokołu, jak i w formie pisemnej, samodzielnie jak i przez pełnomocnika.

Złożenie przez pokrzywdzonego oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego nie wymaga decyzji sądu. Oznacza to że pokrzywdzony nabywa uprawnienia strony procesowej przez samo oświadczenie.

Pisemne oświadczenie powinno zawierać:

-Datę, Miejscowość;

-Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania;

-Sygnaturę sprawy;

-Wskazanie Prokuratury lub Sądu w zależności od tego gdzie obecnie jest sprawa;

-Wskazanie że jest się osobą której dobro prawne w wyniku wypadku zostało bezpośrednio naruszone przestępstwem;

-Podpis.

III KK 295/03 - Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2004 r.

Samo oświadczenie pokrzywdzonego, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego, kreuje go oskarżycielem posiłkowym, bez potrzeby uzyskania orzeczenia o dopuszczeniu go do procesu. Oświadczenie to ma charakter konstytutywny i jeśli nie wystąpią przeszkody formalne, uniemożliwiające jego przyjęcie, od momentu jego złożenia pokrzywdzony staje się stroną czynną postępowania jurysdykcyjnego.

UPRAWNIENIA OSKARŻYCIELA POSIŁKOWEGO JAKO STRONY POSTĘPOWANIA:

Bycie oskarżycielem posiłkowym daje prawo:

-do składania wniosków dowodowych,

-aktywnego udziału w czynnościach dowodowych przeprowadzanych w trakcie sprawy karnej,

-wnoszenia środków zaskarżenia oczywiście o ile jest to dopuszczalne i istnieje interes prawny w takim środku.

W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, w tym prawo do udziału w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, mogą wykonywać osoby najbliższe wymienione w art. 115 § 11 k.k.

Art. 58. [Śmierć oskarżyciela posiłkowego]

§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania.

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie popierał oskarżenie, stosuje się odpowiednio art. 61.

PAMIĘTAJ - BARDZO WAŻNE:

*By być oskarżycielem posiłkowym musisz być pokrzywdzonym.

*Oświadczenie o działaniu jako oskarżyciel posiłkowy można złożyć do pewnego momentu - Odczytanie aktu oskarżenia na sprawie karnej.

*Składając uprawnienia otrzymujesz określone uprawnienia procesowe.

*Oświadcznie można złożyć ustnie do protokołu jak i pisemnie.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna