Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Ugoda w sprawach o odszkodowanie.

Zakres tematyczny:

Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym.

Istota ugody w sprawach o odszkodowanie.

Ugoda pozasądowa z Zakładem Ubezpieczeń w sprawie o odszkodowanie.

Ugoda sądowa.

Kwestie praktyczne.

ISTOTA UGODY:

Ugoda jest umową stron, czyli w sprawach o odszkodowanie wynikające z wypadku drogowego lub innego, między Towarzystwa Ubezpieczeń (UFG i PBUK) i Poszkodowanym.

Jest to umowa na podstawie której czynią oni sobie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi sporu dotyczącego określonego stosunku ubezpieczeniowego.

W sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę zawarcie ugody jest jak najbardziej dopuszczalne i bardzo często stosowane w praktyce (w latach 2014-2016 aż około 76% spraw zostało zakończonych w ten sposób).

Treść ugody powinna być jasna i zrozumiała.


Art. 917. [Ugoda]

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.


Ustępstwa w sprawach o odszkodowanie polegają na:

-uchyleniu niepewności stron co do rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej, wysokości uzyskanych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia, renty,

-zapewnienie wykonania roszczeń z ubezpieczenia,

-szybszej realizacji roszczeń,

-uniknięcie konieczności przechodzenia przez ciężkie postępowanie dowodowe (przesłuchanie strony, biegły psycholog, psychiatra, biegli medyczni),

-najczęściej znacznie niższej odpowiedzialności finansowej Ubezpieczyciela z tego stosunku ubezpieczeniowego,

-uniknięciu obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania, zadośćuczynienia,

-niższych kosztach sądowych i zastępstwa procesowego,

-uchyleniu istniejącego sporu pomiędzy stronami, co wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia

-zrzeczenie się wszelkich roszczeń na przyszłość,


Wśród Prawników krąży twierdzenie że, najgorsza ugoda jest lepsza niż najlepszy wyrok.

Nie przychylam się do tego poglądu, twierdzę że, ugody w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę powinny być zawierane tylko w przypadkach:

-w których zachodzą szczególne okoliczności,

-dużej niechęci poszkodowanych do przechodzenia przez sprawę sądową,

-sprawach o szczególnym ryzyku uzyskania świadczeń poniżej tego co można uzyskać w drodze ugody.

-gdy kwoty wynegocjowane są na poziomie 70-90% tego co można uzyskać w sądzie w wyniku przeprowadzenia całego postępowania dowodowego.

W innych sytuacjach, gdy sprawa ma ,,mocne,, okoliczności faktyczne i dowody, nie ma okoliczności ujemnie wpływających na wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, renty zawsze jesteśmy przeciwni zawieraniu ugody, bo są one po prostu bardzo nie korzystne dla poszkodowanego.

Przykładowe okoliczności sprawy przemawiające za ugodą:

-wiek powoda, powodujący ryzyko że, z uwagi na długi czas trwania procesu może dojść do sytuacji, że powód nie zdąży skorzystać z uzyskanych pieniędzy, bo może umrzeć,

-ryzyko wysokiego przyczynienia po stronie poszkodowanych (spożywanie alkoholu z kierowcą, brak pasów, brak uprawnień, nieodpowiednie poruszanie się),

-okoliczności rodzinne, skrajnie ujemnie wpływające na ocenę roszczeń przez Sąd, ocenę siły więzi rodzinnych itp.

-założenie poszkodowanych od samego początku, że nie zgodzą się na przesłuchanie i badanie w sprawie sądowej.

-ryzyko, że nie uzyskamy dochodzonych roszczeń ze względu na okoliczności spraw, nowe dowody, itp.

UGODA POZASĄDOWA:

Ugoda pozasądowa to umowa, porozumienie stron, w którym strony czynią sobie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

Ugodę pozasądową można zawrzeć zanim sprawa trafi do sądu (na etapie postępowania likwidacyjnego o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę) jak i w trakcie trwania sprawy sądowej.

Zawarcie ugody pozasądowej powinno łączyć się z cofnięciem pozwu o ile sprawa jest w toku (najlepiej bez oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia).

Stronie należy się zwrot połowy uiszczonej opłaty jeżeli pozew zostanie cofnięty przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Ugoda pozasądowa nie jest tytułem egzekucyjnym, jej realizacja wymaga wytoczenia kolejnego powództwa.

UGODA SĄDOWA:

Ugoda sądowa zawierana jest przed sądem.

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd powinien dążyć do ich ugodowego załatwienia.

Sąd nakłania strony do ugody najczęściej na pierwszej rozprawie, gdy przeprowadza informacyjne przesłuchanie stron celem ustalenia stanowisk.

Sąd nie powinien nakłaniać stron do ugody sugerując że rozstrzygnie sprawę w określony sposób, np. stosując wysokie przyczynienie, zasądzając kwotę nie większą niż określona, oddalając wniosek dowodowy.

Niestety takie sytuacje mają czasami miejsce.

W razie sugestii Sądu co do wyniku postępowania, takie zachowanie może być podstawą do wniosku o wyłączenie sędziego.


Art. 10. [Ugodowe załatwianie spraw]

W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji.


Art. 223. [Nakłanianie do pojednania]

§ 1. Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody zawartej przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy albo zamieszcza w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu i stwierdza podpisami stron. Niemożność podpisania ugody sąd stwierdza w protokole.

§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio.


Osnowę ugody Sąd wciąga do protokołu rozprawy, protokół powinien być stwierdzony podpisami stron.

Zawarcie ugody powoduje zwrot przez Sąd połowy opłaty od pozwu (połowę od 5% wartości lub mniej w przypadku częściowego zwolnieniu).

Warto w treści ugody zawrzeć zapis że drugą połowę zwróci Ubezpieczyciel (UFG, PBUK).

Ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym, pozwala na jej egzekwowanie przez komornika, po nadaniu klauzuli wykonalności.

Nie jest tytułem egzekucyjnym ugoda pozasądowa, jej realizacja wymaga wytoczenia kolejnego powództwa.

Ugoda sądowa jest kontrolowana przez Sąd pod kątem jej zgodności z prawem, zasadami współżycia społecznego, zmierzania obejścia prawa.

W przypadku ugody sądowej, sąd umarza postępowanie, bowiem dalsze postępowanie jest bezprzedmiotowe.

Ugoda ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń powoduje z reguły definitywne zamknięcie sprawy (z pewnymi wyjątkami).

KWESTIE PRAKTYCZNE:

Na rynku odszkodowawczym od 2012-13r można zaobserwować przekonanie klientów, że sprawa o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę zakończona ugodą to sprawa poprowadzona nieskutecznie. Takie przekonanie nie zawsze jest trafne.

To czy ugoda jest korzystna czy nie zależy tak naprawdę od indywidualnych okoliczności danej sprawy. Przykładowo 40.000zł dla syna powyżej 40 roku życia będzie raczej korzystną ugodą. Inaczej będzie w przypadku syna 5 letniego, który był na utrzymaniu ojca.

Klientom najczęściej źle kojarzy się ugoda pozasądowa, zawierana na etapie likwidacji szkody.

Najczęściej jest odbierana jako postępowanie pełnomocnika polegające na ,,dogadaniu się,, z ubezpieczycielem za plecami swojego klienta.

Na takie postrzeganie ugody olbrzymi wpływ miała praktyka firm odszkodowawczych w latach 2001 - 2014, gdzie znaczna większość spraw (z doświadczeń Kancelarii około 80%) była kończona właśnie ugodą, na niskich kwotach 5.000 - 25.000zł dla najbliższych członków rodziny zmarłego.

Wielokrotnie spotykałem się ze skandalicznie niekorzystnymi dla klientów ugodami.


Przykładowo:

-za stratę dwójki rodziców 30.000zł w wypadku drogowym zadośćuczynienia dla 12 letniego dziecka w momencie wypadku, w chwili podpisywania ugody poszkodowany miał 22 lata,

-za stratę dwójki rodziców 50.000zł w wypadku drogowym dla 2 letniego dziecka w momencie wypadku, po podważeniu ugody uzyskaliśmy dla niego 850.000zł odszkodowania i zadośćuczynienia, w momencie orzekania powód miał 18 lat,

-po śmierci męża i ojca, po 10.000zł zadośćuczynienia dla żony i 7 dzieci, zamiast uzyskanych 80.000zł uzyskać można było nawet 900.000zł - 1.000.000zł,

-po śmierci trójki dzieci i męża 100.000zł w jednym przypadku, 160.000zł w drugim tytułem zadośćuczynienia, gdzie w podobnych sprawach kwoty zasądzane przez sąd były conajmniej 3-4 razy wyższe, co najbardziej rażące, w pierwszym przypadku ugoda podpisana w pierwszym miesiącu po wypadku,

-po śmierci męża, dwóch synów, synowej 80.000zł zadośćuczynienia dla poszkodowanej

-po śmierci dwóch córek po 30.000zł zadośćuczynienia dla rodziców,

-za śmierć rodziców i brata dla 10 letniego w momencie wypadku dziecka 190.000zł,

-dla rodziców i siostry po 10.000zł i 5.000zł,

W mojej ocenie są to sprawy zmarnowane, te pieniądze, które można było uzyskać, kiedyś mogą być poszkodowanym bardzo potrzebne, przykładowo w razie ciężkiej i wymagającej drogiego leczenia choroby.

PAMIĘTAJ:

*W zdecydowanej większości przypadków, około 90%, zakończenie sprawy ugodą przedsądową (bez złożenia sprawy do sądu) będzie nie korzystne.

*Najczęstsze argumenty za ugodą:

,,więcej się nie da uzyskać,,

,,ubezpieczyciel więcej nie da,,

,,przesłuchanie w sądzie jest okropnym przeżyciem, dla kilku tysięcy więcej szkoda zdrowia,,

,,szybciej będą pieniądze,,

,,prawnicy ubezpieczyciela tak poprowadzą sprawę, że poszkodowany nic nie dostanie,,

To wszystko często kłamstwa by szybko zakończyć sprawę o odszkodowanie.

*Adwokat i Radca Prawny muszą działać w najlepszym interesie klienta i tylko na jego korzyść, dla jego dobra.

*Firmy Odszkodowawcze nie mają takiego obowiązku, najczęściej patrzą na własny interes finansowy, szybszy i łatwiejszy zysk, brak ryzyka straty sprawy, brak konieczności angażowania Adwokata lub Radcy Prawnego.

*Ewentualną ugodę zawsze warto skonsultować z dobrym Radcą Prawnym lub Adwokatem od odszkodowań, nie warto podpisywać jej w okresie największej traumy po wypadku.

*Dobry i skuteczny Radca Prawny od odszkodowań wynegocjuje lepsze warunki ugody niż poszkodowany samodzielnie.

*W 90% przypadków ugoda oferowana przez Ubezpieczyciela w pierwszej propozycji będzie dla poszkodowanego niekorzystna.

* W latach 2001-2015 tysiące spraw o odszkodowanie w całej Polsce zostało zakończonych ugodami, które były dla klienta bardzo niekorzystne.

*Nie każda ugoda w sprawach odszkodowawczych jest zła, lepiej negocjować ją w trakcie sprawy sądowej o odszkodowanie - duży argument na plus.

*Pełnomocnictwo procesowe zgodnie z art. 91 Kodeksu Postępowania Cywilnego zawiera umocowanie do zawarcia ugody, o czym nawet możesz nie wiedzieć przy jego udzielaniu, by się zabezpieczyć trzeba taką możłiwość w pełnomocnictwie wyłączyć.

Art. 91. [Zakres pełnomocnictwa procesowego]

Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:

1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy;

2) wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji;

3) udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;

4) zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego udziela skutecznej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowanie z wypadków drogowych, jeżeli straciłeś bliską osobę w wypadku i potrzebujesz pomocy zadzwoń zapytaj, w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej porad prawnych udzielamy bezpłatnie.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna