Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Sąd Apelacyjny Białystok - Zadośćuczynienie za śmierć matki dla dzieci 22l i 14l.

Zakres tematyczny:

*Potrzeby poszkodowanego, brane pod uwagę przy wymiarze właściwej kwoty odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

*Jakie kwoty odszkodowań zasądza Sąd Apelacyjny w Białymstoku i podlegające pod jego właściwość Sądy: Sąd Okręgowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Okręgowy w Suwałkach.

*Pomoc Radcy Prawnego od odszkodowań, Adwokata od odszkodowań.

*Odszkodowanie powypadkowe za śmierć matki w wypadku drogowym w okolicach Białegostoku.

*150 000 zł zadośćuczynienia dla córek za śmierć matki w wypadku drogowym.

*Odszkodowania Białystok, odszkodowania Łomża, odszkodowania Olsztyn.

*Adwokat odszkodowania, Radca Prawny odszkodowania Łomża, Białystok, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 2019 r. I ACa 800/18

Potrzeby poszkodowanego w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Pod pojęciem potrzeb poszkodowanego rozumieć należy przy tym zwykłe potrzeby życiowe, potrzeby uzasadnione stanem zdrowia (leki), potrzeby edukacyjne (jeśli uprawniony do renty nie nabył jeszcze kwalifikacji zawodowych).

W sytuacji śmierci rodzica prawo do renty po nim dorosłego dziecka trwa dopóki trwałby jego obowiązek alimentacyjny.

ISTOTNE OKOLICZNOŚCI SPRAWY:

*Powódki wnosiły przez swojego Adwokata o

475 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią matki każda i

237 500 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią matki każda i

10 000 zł renty miesięcznie każda.

*W ramach likwidacji szkody pozwany wypłacił na rzecz powódek po 25 000 zł zadośćuczynienia i po 12 500 zł odszkodowania.

*Matka powódek zginęła w wypadku drogowym koło Białegostoku, to wydarzenie było podstawą dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed Sądem Okręgowym w Białymstoku.

*Matka powódek miała 43l, uzyskiwała dochód miesięczny 23 000 zł brutto, była właścicielką trzech nieruchomości, zapewniała córkom wysoki poziom życia.

*Powódki w dniu wypadku matki miała 22 lata i 14l.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę:

Sąd I instancji stwierdził, że na przestrzeni lat orzecznictwo wypracowało pewną standaryzację wysokości zadośćuczynień za śmierć osoby najbliższej.

Najczęściej jest to kwota 100 000 zł, która w zależności od okoliczności sprawy może być bądź podwyższana bądź też obniżana.

Tytułem przykładu wskazał, że w wyroku z dnia 28 maja 2014 r., I CSK 332/13, Sąd Najwyższy uznał, iż zadośćuczynienie dla rodziców w związku ze śmiercią dorosłego, lecz zamieszkującego z nimi syna, jednego spośród ósemki ich dzieci, powinna wynosić po 100.000 zł.

W wyroku z dnia 27 czerwca 2014 r., V CSK 445/13, Sąd Najwyższy za odpowiednią sumę zadośćuczynienia dla matki zmarłej w wypadku drogowym 20 - letniej córki uznał 130.000 zł. W wyroku z dnia 6 lutego 2015 r., II CSK 334/14, Sąd Najwyższy za odpowiednią sumę zadośćuczynienia dla ojca dorosłego i żyjącego osobno syna uznał kwotę 100.000 zł. (por. postanowienie SN Izby Cywilnej z dnia 27 lutego 2018 r., I CSK 634/17).

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej okoliczności, dotyczące każdej z powódek Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, iż należne im zadośćuczynienie powinno wynosić 125 000 zł. Uwzględniając dotychczas wypłacone z tego tytułu kwoty, stwierdził że należało zasądzić na rzecz każdej z nich kwoty po 100 000 zł.

W pozostałym zaś zakresie żądanie zadośćuczynienia podlegało oddaleniu jako wygórowane.

Odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej:

W ocenie Sądu I instancji, należne każdej z powódek odszkodowanie z tego tytułu śmierci matki w wypadku drogowym powinno wynosić po 50 000 zł.

Uwzględniając dotychczas wypłacone świadczenie, należało zasądził na rzecz każdej z powódek kwotę po 37 500 zł. W pozostałym zakresie żądanie odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej powódek oddalił.

Wskazał, że powódki odziedziczyły po matce majątek w postaci środków znajdujących się na koncie maklerskim oraz trzech nieruchomości. Dodatkowo, jak wynika z okoliczności sprawy zmarła była właścicielką dwóch innych rachunków bankowych, na których prawdopodobnie także zostały zdeponowane środki finansowe.

W tej sytuacji dochodzenie przez powódki dalszych 200 000 zł z tytułu odszkodowania, zdaniem Sądu Okręgowego nie stanowiłoby rekompensaty rzeczywistego pogorszenia sytuacji życiowej, a stanowiłoby jedynie źródło wzbogacenia.

Renta - właściwa wysokość:

Zdaniem SO w Białymstoku wysokość żądania w tym zakresie (po 10 000 zł miesięcznie na każdą z powódek), była wręcz oderwana od rzeczywistości.

Sąd Okręgowy podkreślał, że miesięczne dochody A. J. (2) przed śmiercią wynosiły 23 000 zł brutto, czyli około 16 000 zł netto. Z powyższej kwoty regulowała zobowiązania kredytowe (rata kredytu za mieszkanie w W. wynosi ponad 2 000 zł miesięcznie), ponosiła bieżące koszty utrzymania nieruchomości (dwa mieszkania, działka w Z.), a także bieżące koszty swego utrzymania.

Ponadto zmarła czyniła oszczędności o czym świadczy stan rachunku w domu maklerskim, a także informacja od powódek, że na pozostałych rachunkach należących do A. J. (2) są zgromadzone oszczędności w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Z powyższego wynika zatem wprost, że na utrzymanie dzieci zmarła przeznaczała tylko część swoich dochodów, zaś powódki domagają się renty w łącznej kwocie przewyższającej zarobki matki.

Sąd Okręgowy wskazał, że zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki W. Ż., na datę śmierci matki, wynosił 3 000 zł miesięcznie. Jest to suma przewyższająca przeciętne koszty utrzymania nastolatki, tym niemniej zdaniem Sądu I instancji zasadna, w kontekście stosunkowo wysokich dochodów A. J. (2).

Małoletnia powódka obecnie pozostaje na utrzymaniu ojca - P. Ż., który po rozwodzie z A. J. (2) łożył na utrzymanie córki tytułem alimentów kwotę 600 zł miesięcznie. Powódka ponadto otrzymuje rentę rodzinną w kwocie 1 500 zł miesięcznie. Uwzględniając wysokość renty rodzinnej oraz fakt, że P. Ż. także jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie córki, usprawiedliwione potrzeby małoletniej pozostają niezaspokojone w zakresie kwoty 900 zł miesięcznie. W takiej też wysokości należało uwzględnić żądanie renty zgłoszone przez W. Ż.

Ustalając natomiast wysokość renty należnej A. H. J., Sąd I instancji wziął pod uwagę, iż z uwagi na różnicę wieku zakres usprawiedliwionych potrzeb powódki jest inny niż jej młodszej siostry, niższy z uwagi na wydatki związane z edukacją W. Ż. (koszty wyprawek szkolnych, zajęć dodatkowych, korepetycji). Zamyka się on w kwocie 2 500 zł miesięcznie. Do 31 marca 2018 r. powódka pobierała rentę rodzinną po ojcu w kwocie 1 150 zł miesięcznie. Tym samym do dnia 31 marca 2018 r. należna jej od pozwanego renta wyraża się w kwocie 1 350 zł miesięcznie, zaś od 1 kwietnia 2018 r. obejmuje całość usprawiedliwionych kosztów utrzymania powódki i wynosi 2 500 zł.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Rozstrzygnięcie:

*Zdaniem Sądu Apelacyjnego kwota zadośćuczynienia powinna być wyższa i wynosić w przypadku obu powódek po 150 000 złotych.

*Sąd Apelacyjny podziela natomiast ustalenia Sądu I instancji związane z wysokością należnego powódkom odszkodowania po 50 000 zł - SA w Białymstoku utrzymał w mocy wysokość odszkodowania ustaloną przez SO w Białymstoku.

*SA w Białymstoku podwyższył rentę na rzecz powódki o 224 zł.

Radca Prawny odszkodowania Białystok:

Potrzebujesz pomocy prawnej Adwokata od odszkodowań lub Radcy Prawnego od odszkodowań, to dobrze, że trafiłeś na stronę naszej Kancelarii. Od 10 lat zajmujemy się sprawami o odszkodowania powypadkowe, a od 3 lat prowadzimy tylko sprawy o odszkodowanie z wypadków śmiertelnych, dla bliskich ofiar wypadku drogowego.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Lublinie, jednak prowadzimy sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w całej Polsce, co ważne dojeżdżamy do klientów na własny koszt.

Adwokat odszkodowania Białystok:

Reprezentowaliśmy skutecznie klientów w sprawach o odszkodowanie z wypadku śmiertelnego w rejonie Apelacji Białostockiej - SO Łomża, Białystok, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka.

Radca Prawny odszkodowania opinie:

Skuteczne dochodzenie odszkodowań przez naszego Radcę Prawnego zapewnia nam ogromny argument - wyroki na wysokie kwoty odszkodowania i bardzo dobre opinie zadowolonych z naszej pracy klientów.


Adwokat odszkodowania Łomża:

Nasi Adwokaci i Radcy Prawni specjalizują się w sprawach o odszkodowanie, znają bardzo dobrze orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Wiemy o jakie kwoty odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w konkretnym wypadku najlepiej wystąpić, możesz liczyć na nasze profesjonalne opinie i analizy w sprawie.


Darmowe porady prawne odszkodowanie:

W sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej możesz liczyć na darmowe porady prawne Adwokata Radcy Prawnego:

- dowiesz się w oparciu o naszą opinię prawną czy możesz uzyskać odszkodowanie w Łomży, Białymstoku z pomocą Adwokata od odszkodowań,

-w jakiej wysokości odszkodowanie realnie możesz uzyskać w SO w Łomży, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach z pomocą Radcy Prawnego zajmującego się odszkodowaniami,

-na co uważać podpisując umowę o dochodzenie odszkodowań, jakie są najczęstsze błędy klientów,

-jakie wynagrodzenie pobiera radca prawny zajmujący się odszkodowaniami w rejonie Łomży, Białegostoku, Olsztyna,

-dlaczego firmy odszkodowawcze oczekują znacznie wyższych prowizji od odszkodowania niż Adwokat od odszkodowań,

Co więcej, możesz liczyć na pomoc radcy prawnego w sprawach pobocznych, związanych z wypadkiem drogowym, w którym zginęła osoba bliska.


Radca Prawny odszkodowania Łomża:

Dobry adwokat od odszkodowań Łomża, Białystok to gwarancja pomocy jakiej szukasz, dowiedz się korzystając z darmowych porad prawnych czy możesz uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jeżeli osoba Ci bliska zginęła w wypadku komunikacyjnym, na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych masz nawet 20 lat.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Bezpłatna konsultacja