Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Od ogłoszenia wyroku do realizacji

Zakres tematyczny:

*Ogłoszenie wyroku.

*Uzasadnienie wyroku.

*Apelacja, Termin wniesienia apelacji.

*Zakres zaskarżenia, Prawomocność wyroku.

Ogłoszenie wyroku

Sąd ogłasza wyrok na posiedzeniu na którym nastąpiło zamknięcie rozprawy lub po odroczeniu ogłoszenia, w terminie do 2 tygodni od dnia zamknięcia rozprawy. Strony nie muszą być obecne na ogłoszeniu, podobnie Adwokaci, Radcy (etyka wymaga jednak by ktoś ze strony pełnomocnika był podczas ogłaszania wyroku, choć w praktyce jest inaczej). Sąd podczas ogłoszenia podaje tylko najważniejsze kwestie rozstrzygnięcia sprawy, szczegółowe wyjaśnienia podaje w pisemnym uzasadnieniu.


Art. 326. [Ogłoszenie wyroku]

§ 1. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.

Jednakże w sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku tylko jeden raz na czas do dwóch tygodni.

W postanowieniu o odroczeniu sąd powinien wyznaczyć termin ogłoszenia wyroku i ogłosić go niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.

§ 2. Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym.

Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać sam przewodniczący lub sędzia sprawozdawca.

§ 3. Ogłoszenia wyroku dokonuje się przez odczytanie sentencji (ogłoszenie sentencji).

Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący lub sędzia sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia albo wygłasza uzasadnienie, może jednak tego zaniechać, jeżeli sprawa była rozpoznawana przy drzwiach zamkniętych.

Uzasadnienie wyroku

Od dnia ogłoszenia wyroku mamy 7 dni na złożenie wniosku o sporządzenie wyroku z uzasadniem i doręczenie.

Uzasadnienie to pisemne wyjaśnienie na jakich podstawach prawnych (przepisy), faktycznych (dowody) Sąd się oparł, jak ocenił poszczególne dowody i dlaczego, których nie uznał za wiarygodne itd.

Art. 328. [Uzasadnienie wyroku]

§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, a w przypadkach, o których mowa w art. 327 § 2 i art. 331 § 11 - od dnia doręczenia sentencji.

Wniosek spóźniony sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Sąd sporządza uzasadnienie wyroku również wówczas, gdy wyrok został zaskarżony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, chyba że uzasadnienie zostało wygłoszone.

§ 2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Sąd ma 2 tygodnie na sporządzenie uzasadnienia (od dnia otrzymania wniosku) w wypadkach trudnych, skomplikowanych spraw 30 dni.

Art. 329. [Termin sporządzenia uzasadnienia]

Pisemne uzasadnienie wyroku albo transkrypcję wygłoszonego uzasadnienia sporządza się w terminie dwutygodniowym od dnia zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia pisemnego uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni.

Apelacja, Termin wniesienia apelacji

Apelacja to kontrola wyroku Sądu I Instancji przez Sąd II Instancji. Apelację rozpoznaje 3 sędziów zawodowych.

Art. 367. Apelacja

§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

§ 2. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji - sąd apelacyjny.

§ 3. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych.

Na wniesienie apelacji mamy 14 dni od dnia gdy zostanie nam doręczony wyrok z uzasadnieniem.

Art. 369.Termina na wniesienie apelacji, Sąd.

§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Zakres zaskarżenia, Prawomocność wyroku

Zakres zaskarżenia to część w jakiej zaskarżamy wyrok Sądu pierwszej instancji (możemy skarżyć w całości lub w części). Przykładowo Sąd zasądza nam z żądanych 100.000zł tylko 60.000zł w związku z powyższym mamy interes prawny (Gravamen) w zaskarżeniu oddalonych 40.000zł (nie przyznanych). Wówczas skarżymy wyrok w części oddalającej powództwo co do 40.000zł.

Jeżeli żadna ze stron nie zaskarży wyroku - uzyskuje on walor prawomocności (rozstrzyga sprawę).

Pamiętaj

*Wyrok w pierwszej instancji to jeszcze nic pewnego, nie kończy sprawy.

*Bez uzasadnienia wyroku praktycznie nie możliwe jest sporządzenie dobrej apelacji.

*Na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku masz 7 dni.

*Na wniesienie apelacji jest 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

dobry radca prawny odszkodowania opinie, adwokat odszkodowania opinie, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dzieci, rodzeństwa, radca prawny odszkodowania lublin, odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć dzieci, rodzeństwa, odszkodowania białystok, odszkodowania warszawa, odszkodowania warszawa, odszkodowania lublin, odszkodowanie sąd okręgowy w warszawie, dobry radca prawny od odszkodowań opinie, odszkodowanie śmierć dziecka, odszkodowania wypadki drogowe, rekordowe odszkodowanie z oc, najwyższe odszkodowanie, odszkodowania opinie.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna