Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Jednorazowe odszkodowanie za śmiertelny wypadek przy pracy.

Zakres tematyczny:

*Podstawa prawna jednorazowego odszkodowania z ZUSu.

*Osoby uprawnione do jednorazowego odszkodowania z ZUSu.

*Znaczenie prawa do renty rodzinnej, jako przesłanka uzyskania jednorazowego odszkodowania.

*Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS dla poszczególnych grup.

*Wina i jej wpływ na jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

*Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku przy pracy.

Podstawa prawna jednorazowego odszkodowania z ZUSu

Członkowie najbliższej rodziny pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy, mają prawo do odszkodowania z ZUS.

Od firmy, w której pracował zmarły mogą zaś dochodzić m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUSu określone jest w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1376 ze zm.; dalej: ustawa).

Odszkodowanie to przysługuje nie tylko poszkodowanemu w wypadku samemu ubezpieczonemu (np. pracownikowi), ale także – w razie jego śmierci – członkom jego najbliższej rodziny (art. 13 ustawy).

Odszkodowanie jednorazowe przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego.

Osoby uprawnione do jednorazowego odszkodowania z ZUSu.

Krąg osób uprawnionych do jednorazowego odszkodowania z ZUS w przypadku śmierci w wypadku przy pracy.

Z kręgu najbliższej rodziny zmarłego, prawo do odszkodowania mają:

1. małżonek (z wyjątkiem małżonka pozostającego w orzeczonej separacji),

2. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej – jeśli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty spełniały warunki do uzyskania renty rodzinnej,

3. rodzice, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym – jeżeli w dniu śmierci ubezpieczonego lub rencisty prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeśli ubezpieczony lub rencista bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania albo jeżeli wyrokiem lub ugodą sądową zostało ustalone prawo do alimentów z jego strony.

Krąg uprawnionych jest dość szeroki, nie jest jednak nieograniczony. Jednorazowego odszkodowania nie mogą się domagać np. dziadkowie czy szwagier zmarłego.

Znaczenie prawa do renty rodzinnej, jako przesłanka uzyskania jednorazowego odszkodowania.

Małżonek osoby zmarłej wskutek wypadku przy pracy, a także osoby z trzeciej grupy uprawnionych, mają prawo do jednorazowego odszkodowania niezależnie od tego, czy spełniają warunki do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym.

Dzieci, wnuki i rodzeństwo – muszą jednak spełniać warunki do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym co najmniej w chwili jego śmierci.

Warunki te są regulowane przez przepisy art. 65 – 71 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach rentach z FUS (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1270 ze zm.).

Nie jest wymagane, by osoby te faktycznie pobierały rentę rodzinną. Istotne jest tylko spełnianie warunków do jej uzyskania.

Przesłanki dla trzeciej grupy osób uprawnionych:

Trzecia grupa – tj. biologiczni rodzice zmarłego, osoby przysposabiające, macocha oraz ojczym – mają prawo do jednorazowego odszkodowania, jeżeli w dniu jego śmierci spełniali jedną z 3 przesłanek:

- prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe,

- zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania,

- wyrokiem lub ugodą sądową ustalone zostało prawo do alimentów z jego strony.

Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS dla poszczególnych grup:

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od tego, czy jego wypłaty żąda małżonek lub dziecko zmarłego, czy też inna osoba. Istotne znaczenie ma też, czy do odszkodowania uprawniona jest tylko jedna, czy więcej osób (art. 14 ustawy).

Wyznacznikiem wysokości odszkodowania jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia przemnożona przez ilość miesięcy.

Małżonek lub dziecko otrzymują 18-krotność czyli 82 531 zł

Inny członek rodziny 9-krotność czyli 41 265 zł

Równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci 18-krotność zwiększona o 3,5-krotność na każde dziecko 82 531 zł + 16 048 zł z tytułu każdego zwiększenia.

Równocześnie dwoje lub więcej dzieci 18-krotność zwiększona o 3,5-krotność na drugie i każde następne dziecko 82 531 zł + 16 048 zł z tytułu każdego zwiększenia.

Dla innych członków rodziny, którzy są uprawnieni obok małżonka i dzieci 3-5-krotność dla każdego członka rodziny, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom czyli po 16 048 zł

Inni członkowie rodziny niż małżonek lub dzieci 9-krotność zwiększona o 3,5-krotność na drugiego i każdego następnego uprawnionego czyli 41 265 zł + 16 048 zł z tytułu każdego zwiększenia

Wina i jej wpływ na jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Prawa członków rodziny do uzyskania jednorazowego odszkodowania nie wyłącza okoliczność, że do wypadku doszło z winy zmarłego lub wskutek jego nietrzeźwości – o ile nie został zerwany związek z pracą.

Potwierdzał to także Sąd Najwyższy w wyroku z 8 czerwca 2011 r. (I UK 418/10) stwierdzając, że w razie śmierci pracownika wskutek zdarzenia wypadkowego świadczenia wypadkowe zawsze przysługują uprawnionym członkom jego rodziny, bez względu na potencjalny stopień przyczynienia się zmarłego w stanie nietrzeźwym do spowodowania wypadku.

Podobnie w wyroku z 6 listopada 2009 r. (III UK 43/09) SN stwierdził, że ewentualne przyczynienie się pracownika pozostającego w stanie nietrzeźwości do wypadku przy pracy nie ma wpływu na uprawnienia członków rodziny pracownika zmarłego w wyniku wypadku przy pracy.

Nawet przy znacznym stopniu przyczynienia się pracownika, świadczeń z ustawy wypadkowej pozbawiony jest jedynie sam pracownik.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku przy pracy.

Rodzina zmarłego pracownika może dochodzić od pracodawcy zapłaty świadczeń finansowych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące czynów niedozwolonych. Wskazywał na to wielokrotnie Sąd Najwyższy, m.in. w wyroku z z 16 grudnia 2014 r. (I PK 124/14).

Członkom rodziny zmarłego pracownika przysługują wobec firmy różnego rodzaju roszczenia. Zwykle decydują się oni na dochodzenie zadośćuczynienia uregulowanego w art. 446 § 4 k.c. W myśl tego przepisu, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie przewidziane w tym przepisie ma na celu złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej i pomoc w dostosowaniu się do zmienionej sytuacji życiowej.

Przyjmuje się, że to zadośćuczynienie ma wyrównywać cierpienia spowodowane przedwczesną utratą członka rodziny. Tak też wskazywał Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 22 czerwca 2016 r. (I ACa 161/16).

Kwoty tego zadośćuczynienia zwykle są wysokie. Dlatego w praktyce konieczność zapłaty tego zadośćuczynienia może stanowić znaczne obciążenie dla pracodawców, zwłaszcza tym mniejszych i mniej zasobnych (np. prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą). Stan majątkowy zobowiązanego pracodawcy nie jest przy tym brany pod uwagę przy orzekaniu w przedmiocie przyznania poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Separacja małżonków.

Przepis wyłączający małżonka pozostającego w separacji ze zmarłym wskutek wypadku przy pracy z grona uprawnionych do odszkodowania po nim wprost mówi o separacji orzeczonej przez sąd. Oznacza to, że tzw. separacja faktyczna – czyli np. odrębne zamieszkiwanie małżonków – nie pozbawia uprawnienia do jednorazowego odszkodowania.

Artykuł udostępniony za pośrednictwem Gazety Prawnej, autorem jest Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach.

https://www.rp.pl/ZUS/305239981-Wypadek-przy-pracy-rodzinie-tragicznie-zmarlego-pracownika-zaplaci-ZUS-i-pracodawca.html?fbclid=IwAR1YE0qs_wC3n8aQnDxzNECHnnlBB6AtDzddvSJcfC2668RGzughks7Ssf0

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna